อุปกรณ์วัด

Measuring Tool สำหรับใช้ในการวัดเพื่อบ่งชี้บอกระยะหรือขนาดในการกำหนดตำแหน่ง ตรวจสอบระยะหรือขนาดความกว้าง ความยาว ความสูงหรือความหนาของวัสดุชิ้นงาน วัดฉาก วัดดิ่ง วัดละเอียด วัดกระแสไฟ วัดระดับ วัดมุม วัดระยะทาง นับจำนวน ฯลฯ เหล็กฉาก ลูกดิ่งวัดระดับ เวอร์เนียร์ โอห์มมิเตอร์ ระดับน้ำ ฉากเป็น ลูกล้อวัดระยะทาง เครื่องนับจำนวน