เวอร์เนียร์พลาสติก SONIC SONIC plastic vernier caliper 6"-ABLETOOLThailand.Com - บริษัท เอเบิลทูล จำกัด

เวอร์เนียร์พลาสติก SONIC SONIC plastic vernier caliper 6"

  • 23.00 ฿


เวอร์เนียร์พลาสติก SONIC plastic vernier caliper  6" สำหรับวัดละเอียด ทำจากพลาสติก ใช้โดยการขยายปากเวอร์เนียร์หนีบลงบนวัตถุที่จะวัด อ่านค่าบนแถบที่แสดงค่า

เวอร์เนียคาลิปเปอร์ สามารถวัดได้ 3 รูปแบบคือ 

1. ปากวัดนอก (Outside Caliper Jaws) ทำหน้าที่ วัดขนาดภายนอกของชิ้นงาน
2. เขี้ยววัดใน (Inside Caliper Jaws) ทำหน้าที่ วัดขนาดภายในของชิ้นงาน
3. ก้านวัดลึก (Depth Probe) ทำหน้าที่ วัดขนาดความลึกของชิ้นงาน

ส่วนประกอบหลักของเวอร์เนียคาลิปเปอร์มี 2 ส่วนคือ

1. สเกลหลัก (Main Scale) ทำหน้าที่ เป็นค่าสเกลหยาบที่อยู่บนล าตัวเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์
2. สเกลเลื่อน (Vernier Scale) ทำหน้าที่ เป็นค่าสเกลขยายค่าความละเอียดอยู่บนปากวัดเลื่อน

วิธีการใช้งานเวอร์เนียคาลิปเปอร์

1. หาความละเอียดของเวอร์เนียร์อันนั้นเป็นอันดับแรก (ปกติจะเขียนติดไว้ที่ตัว เวอร์เนียร์) โดยหาว่าแต่ละช่องบนสเกลหลักห่างกันเท่าใด ในหน่วยใด
2. นำเวอร์เนียร์ไปวัดวัตถุที่ต้องการ เลื่อนจนสเกลเวอร์เนียร์ชิดวัตถุอ่าน ความยาวของวัตถุจากสเกลหลัก โดยสังเกตว่าขีดศูนย์ของสเกลเวอร์เนียร์เลยขีดศูนย์สเกลหลักมากี่ช่อง จากนั้นหาเศษความยาวที่เกินไปอีกเล็กน้อย โดยสังเกตว่าขีดเท่าไรของสเกลเวอร์เนียร์ตรงกับขีดบน สเกลหลัก นาจานวนขีดคูณกับกับความละเอียดของเวอร์เนียร์ที่หามาแล้วตามข้อ 1 นาความยาวที่ หาทั้งสองครั้งบวกกันจะได้เป็นความยาวของวัตถุ

กล่องละ 24 อัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง